Kurdisk - sorani

Sample text copied from http://www.isc.com.au/WebDir/kurdish.htm

êæÞCpÆéÛÞïF íÇ_p·ìz lÛéZ (lëßv) ækCqCÞéÛDÛ íÎéµ éÛDiOvåJ éÎ ÖéÇF ^$éF Åéëé×DÛ nFæk Ý× È_p×éN æoév éÎ íÛ'_q íÆéììvD× éÆ .ÖælF íNéÆDJ éÎ ÀN éF .ærëDJ êqoæÞ êsä$ ÖéÆéë æÞé×éÆ ÖoéÊ ÚDÆæpìvéÆ ézÞ nFæk Ý× uoß íÇmZD× QéÊæk .Ù_ÞDF íÆÞßv íÇmN éÆDJ æk .ærëDJ êqoæÞ êsä$ ÖéÆéë ;^oDFæk ÚCoDF ;ÖpËRéç ÖéÆéÜìz æpNéZ nFæk Ý× .ÝFéÛ $éN ívD× Þ YD× DNéç éÛDiOvåJ éÎ ÞïmJ Þ ÙÛ íÛåF ßmÛ éÎ æpìvéÆ Þ 'v íÇRéh QéÊæk .ÖéÆæk ^$éF ÚDÆéNéÆDJ .ærëDJ êqoæÞ êsä$ ÖéÆéë nFÞßZ pìF éÎ éÛDiOvåJ éÎ ÖéÆéÜìz æpNéZ nFæk Ý× éO¿N Þ QDN oCq .Ckæk æÞD× Þ ÚåÆ íÆéëæÞD íÛåF ÙzéÎ Þ 97 /10 /13 ÙRåèÆåOv ÚDÆækoéF àäp× êsæk Ck ÞÞtm× íÛDÆækoæq æ$éJÓ éÎ DO¡mç .^$éÊæk È_oDÇÛßh Þ ßmh Þ Ckßh éÎ Þ ÞDZ æÞD×C$ ÚDÆæoÞÞk åvDñ éÎoéç DO¡mç nFCk oælëoDÊq$ éÆ .nÜm¡héÜF Ýë'_q íÇmÂåN éF ÚDìÏ× Þ Pvæk ^$éÊDÛ éÇëk íOvæk éÎ DO¡mç yDO¡mç oCq Þ .æÞéNDÆæk éNDJkév ÚDÆæÞCpÆéNDJkév ézÞ ÙÇmËÛæk Þ oCÞDç Ý× ;ÚDÆæÞCpvÞßÛéÛ évÞßÛæoDZ éÎ ÙÇ_oCÞDç êæÞéÛC$éÊ Ý× æßmñ íëækoéF íÛDÆækoéF Þ qæÞæ$ éÎ .koéF ... ækoéF ... ÚækoéF ... ÚækoéF æßmñ 97 /9 /24 ÙRåèÆåOv æoDçéF ÚDÆéÊoßÊæÞæ$ êæoÞßÎ éÆ ÖækÞéñ ÚDÇJäpN Þ lÛÞk éÎ Úîäk åF æÞéOmFæk $åz ÚD×Dv éÎ Þ ÚDvpN éÎ p¾éF nÜ_k uæoéç ÚCp_Þ ÚDFDF êoælÛéÎé íÜ× oév éF n×$æk ÚCoækCpF æk íÎéÊ ,ÚDOväk æk íÎéÊ êDñ ÚCoDçéF ÚCÞéñ íÜmÊr× ^okDÛ æÞéÜFDÛ Þ ÚÞßFéÛ .ÚCßì× éF ÚéFæ$ íÜ× éÎ ÙÆÞßZ íRk éÎ æÞéñ - ÙÜ× éÆ - Åéëé×qæß_k .nÛDØvDñ åF n¡mÆæk êæoÞßÛéN ÖoéGmv íÏ× éNDhæk MéJ êæp_lRéç Þéñ æÞéNDGëæk ,DÆæk í¡mÆæo nÛéNéF êsælìmÎ ÖDv nÇzæk ÙÛD×q ,^qoéÎæk ÖåÛséñ .ÌÛæqæÞéz æÞéOmFæk ,nFæk ÈëoDN ÖÞDZ oéF Ù_okælRéç $ÞßN æÞéñ ^p_lRéç ^Þéñ oév éÎ nÜF nF ^ÞéÎ ^oCßh é×ÞéÆæk ÙNßÆæk CÞéç éÎ ÌÜZ ^oév åF Ù_ÞCk åh ÝFDi× ÖÞéÆæk êéÆ ÙÛCqDÛ ÖÞéÆækCk êéÆ .^oCk éÎ ,n×pÆ êßmv ÅæÞ ÚCoækCpF æk íÎéÊ ,ÚDOväk æk íÎéÊ êDñ ÚCoDçéF ÚCÞéñ íÜmÊr× ^okDÛ æÞéÜFDÛ Þ ÚÞßFéÛ éÆ .ÚCßì× éF ÚéFæ$ íÜ× éÎ ÖÞDOvæÞ Öåh ízæ$ ê$åÊ oév éÎ æÞéñ ÙÛCßì× æÞéOmFDÛ uéÆ Öåh éÎ éËV êækoéF Þ ÐmÆ Þéñ éØÛCÞ$æk æÞCpvÞßÛ êoév éÎ È_$DÛ Þ oCßh íÇmNéh éF éëDìÛk éÎÞDÆ ^ÞéF ÖÞßFéÛ êqC$] nÛÞßF ^ÞéF nÛDës ^ÞéÎ ÀN nÛD× ^ÞéÎ ÀN àäp× éÎ ÀN nRåhæk í×pÆ ÅæÞ êsæk .^ÞClÛéÊ íÂåF ÅæÞ nÜ_'ìÂæk ÚCoækCpF æk íÎéÊ ,ÚDOväk æk íÎéÊ êDñ ÚCoDçéF ÚCÞéñ íÜmÊr× ^okDÛ æÞéÜFDÛ Þ ÚÞßFéÛ éÆ .ÚCßì× éF ÚéFæ$ íÜ× éÎ 98 íÛDOvq ,ÙRåèÆåOv

Login